nikon FE2

Miami, captured on AGFA SCALA 200x

 

 

Miami, Collins Ave. Sagamore, National, Delano, Ritz - 2000, Agfa Scala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg St.Pauli, captured on miscellaneous Chrome Film