nikon FE2

Miami, captured 1999 on AGFA SCALA 200x

Miami 1999, South-Beach

 

Miami 1999, South-Beach

 

Miami 1999, South-Beach

 

Miami 1999, Aventura Mall

 

Miami 1999, South-Beach

 

 

 

 

Miami 1999, VW Beetle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg St.Pauli, captured on miscellaneous Chrome Film