Kreuzeryacht „Artemis“ an den 50er Schuppen in Hamburg

Kreuzeryacht Artemis an den 50er Schuppen im Hamburger Hafen

Kreuzeryacht Artemis an den 50er Schuppen im Hamburger Hafen. O┬┤swaldkai, ACL, Kleiner Grasbrook.